Fysioterapia / Fysikaalinen terapia

Fysioterapeutti

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Toimintaa valvovat aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA.

Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottaen huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taludellisuuden vaatimukset.

Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä muiden asiakkaan/potilaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ja oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä.

Mitä fysioterapia on?

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvynedellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan/potilaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään.

Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää.

Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen sekä erityisesti toiminnan heikkeneminen ja häiriö.

Fysioterapiassa sovelletaan monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa.

Fysioterapeuttinen tutkiminen

Selvitetään asiakkaan toimintakyky ja toimintarajoitteet. Tutkimisen ja arvioinnin kohteena voivat olla asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistöön ja liikkeisiin liittyvät toiminnot, rakenteet ja liikkuminen, itsestä huolehtiminen ja koti- ja työelämä. Lisäksi arvioidaan ympäristötekijöiden vaikutukset toimintakykyyn ja toimintarajoituksiin. Arvioidaan fysioterapian tarve ja mahdollisuudet ottaen huomioon asiakkaan oma näkemys ja odotukset.

Fysioterapeuttinen tutkiminen eri muodoissaan voi liittyä fysioterapian toteutukseen, seurantaan tai konsultaatioon. Yleisimpiä arviointimenetelmiä ovat havainnointi, haastattelu, palpointi tai muu manuaalinen tutkiminen, lomakekyselyt sekä erilaiset testaukset ja mittaukset. Saatua tietoa käytetään kliinisessä päättelyssä, fysioterapeuttisen diagnoosin laatimisessa, fysioterapian suunnittelussa, terapian vaikutusten arvioinnissa, muutosten seuraamisessa ja tietojen välittämisessä.

Fysikaalinen terapia

Fysikaalisessa terapiassa keskeistä on mekaanisen energian, lämmön, valon, sähkön ym. fysikaalisten vaikutusten käyttö kivun lievittämiseksi, aineenvaihdunnan parantamiseksi sekä pehmytkudoksen venyvyyden ja rentouden lisäämiseksi.

  • Pintalämpöhoidot, syvälämpöhoidot (ultraäänihoito) sekä kylmähoidot (kylmäpakkaukset ja huippukylmähoito eli cryo).
  • Sähköhoidot, joita käytetään kivun lievitykseen sekä lihas-, hermo- tai  muiden kudosten aktivointiin.
  • Akupunktio, jonka tavoitteena on pääasiassa kivun lievitys
     

Manuaalinen terapia

Manuaalisessa terapiassa on pääpaino asiakkaan fyysisen suorituskyvyn, hermo-, lihas- ja niveltoimintojen tutkimisessa, tuki- ja liikuntaelimistöntoimintarajoitteiden poistamisessa sekä ennaltaehkäisyssä. Tutkimus- ja terapiamenetelminä käytetään pehmytkudoksen ja nivelen mobilisointia ja manipulointia ja terapeuttista harjoittelua. Tavoitteena on vaikuttaa fyysiseen suorituskykyyn ja nivelten toimintaan, lievittää kipua ja normalisoida neuraalikudoksen ja lihasten toimintaa.

  • Pehmytosakäsittely: Lihasten ja niihin liittyvien rakenteiden käsittelyä. Sisältää neuraalikudoksen mobilisoinnin, hieronnan sekä erityiskäsittelyjä, kuten nestekiertoa edistävän käsittelyn.
  • Nivelen mobilisointi ja stabilointi: Mobilisoinnissa pyritään liikelaajuuksien lisäämiseen rauhallisin liikkein koko liikeradalla tai sen osalla. Liike tapahtuu kivun sallimissa rajoissa. Stabiloinnin tavoitteena on palauttaa esimerkiksi yliliikkuvan nivelen ja sitä ympäröivien kudosten optimaalinen toiminta.

Fysioterapiasuositukset

Fysioterapiasuositusten kohderyhmänä ovat kaikki henkilöt, jotka tarvitsevat tietoa tehdessään fysioterapiaa koskevia päätöksiä. Näin suosituksista hyötyvät potilaat, kliinisessä työssä toimivat fysioterapeutit, tutkijat, lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset.

Hyvä fysioterapiakäytäntö

Hyvä fysioterapiakäytäntö on toimintatapa, jossa yhdistyvät näyttöön perustuvat työkäytännöt, organisaation toiminnan ja fysioterapeuttien osaamisen kehittäminen. Näyttöön perustuva työ tarkoittaa parhaan saatavilla olevan tutkimuksellisen tiedon yhdistämistä fysioterapeutin kliiniseen kokemukseen ja potilaan käsityksiin. Tavoitteena on laadun ja tuloksellisuuden takaaminen.

Henkilökuntamme päivittää säännöllisesti fysioterapiaosaamistaan koulutuksilla.

Onko sinulla jotain kysyttävää fysioterapeuttisista palveluistamme? Ota yhteyttä!

Sinua hoitavat fysioterapeutit:


Kylli Pesonen


Soili Stormi


Antti Eronen


Tuomas Arohonka.

Hoitohinnasto

20 min / 44,00 €

30 min / 56,00 €

40 min / 66,00 €

45 min / 72,00 €

60 min / 80,00 €


 

Fysioterapiaa Olarin Fysikaalisesta Hoitolaitoksesta

Olarin Fysikaalinen Hoitolaitos tarjoaa kattavat fysioterapiapalvelut

Olarin Fysikaalinen Hoitolaitos Oy
Kuunsäde 10 A
02210
ESPOO
010 6663490
info@olarinfysikaalinenhoitolaitos.fi
www.olarinfysikaalinenhoitolaitos.fi